Ban Chủ nhiệm Khoa

Các Bộ môn

  • Bộ môn Thông tin – Tư liệu Chủ nhiệm Bộ môn: PGS.TS. Trần Thị Quý
  • Bộ môn Thư viện – Thư mục Chủ nhiệm Bộ môn: TS. Nguyễn Huy Chương
  • Bộ môn Tin học cơ sở & ứng dụng Chủ nhiệm Bộ môn: TS. Đỗ Văn Hùng
    • Email: dvhung@vnu.edu.vn, Tầng 2, Nhà Nối B-C

Văn phòng, tư liệu và hỗ trợ