Microsoft Word - writers guidelines.doc

1. Thông tin chung

Tên ngành đào tạo:

 • Tiếng Việt: Thông tin học
 • Tiếng Anh: Information Science

Hướng chuyên ngành:

 • Khoa học thông tin – Information Science
 • Quản trị thông tin – Information Management

Mã số ngành đào tạo: 52320201

Trình độ đào tạo: Đại học

Thời gian đào tạo: 3.5-4 năm

2. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân Thông tin học có năng lực chuyên môn vững vàng để làm việc trong các lĩnh vực quản trị thông tin và quản trị tri thức như: lựa chọn, phát triển nguồn lực thông tin; xử lý thông tin; tổ chức hệ thống tra cứu, lưu giữ, bảo quản thông tin; phân tích, tổng hợp, tạo dựng các sản phẩm thông tin; xây dựng và quản trị các hệ cơ sở dữ liệu khác nhau trong các bối cảnh khác nhau; xây dựng và quản trị các bộ sưu tập thông tin số, các sản phẩm thông tin đa phương tiện; tổ chức các dịch vụ thông tin và truyền thông cho các đối tượng người dùng tin khác nhau; nắm chắc các phần mềm tích hợp trong việc quản trị thông tin; có khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập, sáng tạo và phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực quản trị thông tin.

3. Cơ hội nghề nghiệp

 • Chuyên gia thông tin trong các viện thông tin, trung tâm thông tincác trang báo điện tử… của các bộ, ban, ngành, vụ, viện từ Trung ương đến địa phương; các cơ quan lưu trữ quốc gia; thư viện của các trường đại học, cao đẳng,  thư viện phổ thông, thư viện công cộng và chuyên ngành;
 • Chuyên gia thông tin tại các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ. Chuyên gia quản trị nội dung cho cổng thông tin/website của các doanh nghiệp, các trang báo truyền thống và điện tử, các kênh truyền hình và các tạp chí điện tử của các cơ quan nhà nước và tổ chức phi chính phủ.
 • Cán bộ thông tin văn hóa của các trung tâm, nhà văn hóa của các cơ quan của Trung ương  và địa phương
 • Chuyên gia thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin theo chuyên đề phục vụ lãnh đạo và quản lý của các cơ quan an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa… của Bộ Quốc phòng; Bộ Công an và các bộ, ban, ngành khác
 • Giảng viên của các cơ sở đào tạo ngành Thông tin học và Khoa học Thư viện
 • Có khả năng làm được ở nhiều vị trí, lĩnh vực khác với ngành Thông tin học và Quản trị thông tin

4. Một số môn học cốt lõi

 • Năng lực thông tin
 • Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu
 • Kỹ năng mềm
 • Các phương pháp nghiên cứu khoa học
 • Quản trị tri thức
 • Thông tin đa phương tiện
 • Thư viện số
 • Tự động hóa trong hoạt động quản trị thông tin
 • Marketing trong hoạt động thông tin
 • Hệ quản trị nội dung trực tuyến
 • Quản trị dự án
 • Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
 • Phần mềm quản trị thông tin
 • Hệ thống hỗ trợ ra quyết định
 • Thông tin phục vụ doanh nghiệp
 • Thống kê khoa học và công nghệ
 • Hệ thống thông tin dự báo kinh tế
 • Truyền thông xã hội trong quản trị thông tin
 • Hệ thống quản trị quan hệ khách hàng
 • Bảo mật và an toàn thông tin
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Quản lý nguồn nhân lực