Tập huấn kỹ thuật xây dựng bài giảng điện tử cho giảng viên trẻ

Với mục đích giúp giảng viên trẻ sử dụng hiệu quả các phần mềm tin học vào hoạt động giảng dạy, tạo cơ hội kết nối và trao đổi kinh nghiệm giữa các giảng viên trẻ, phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong hỗ trợ cán bộ trẻ, ngày 18/4/2015, Ban Chấp hành…