Phần mềm tự do nguồn mở cho Việt Nam

Vòng đời an toàn thông tin – dữ liệu và các công cụ nguồn mở bảo vệ dữ liệu  1. Đặt vấn đề Cuối tháng 04/2015, tôi có bài viết về ‘Tiếp cận mô hình mạng 7 lớp theo Mô hình Kết nối tương tác các Hệ thống Mở – Mô hình OSI (Open Systems…