Web scale discovery – giải pháp tìm kiếm và khai thác thông tin cho các thư viện trong kỷ nguyên số

Đỗ Văn Hùng Khoa Thông tin – Thư viện, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, VNU-HN dvhung@vnu.edu.vn Tìm kiếm thông tin tập trung – Web scale discovery (WSD) đang là xu thế hiện nay của các thư viện trong môi trường trực tuyến và có nhiều cơ sở dữ liệu (CSDL) phân…