Web scale discovery – giải pháp tìm kiếm và khai thác thông tin cho các thư viện trong kỷ nguyên số

Đỗ Văn Hùng Khoa Thông tin – Thư viện, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, VNU-HN dvhung@vnu.edu.vn Tìm kiếm thông tin tập trung – Web scale discovery (WSD) đang là xu thế hiện nay của các thư viện trong môi trường trực tuyến và có nhiều cơ sở dữ liệu (CSDL) phân…

Phần mềm tự do nguồn mở cho Việt Nam

Vòng đời an toàn thông tin – dữ liệu và các công cụ nguồn mở bảo vệ dữ liệu  1. Đặt vấn đề Cuối tháng 04/2015, tôi có bài viết về ‘Tiếp cận mô hình mạng 7 lớp theo Mô hình Kết nối tương tác các Hệ thống Mở – Mô hình OSI (Open Systems…