Simeon Oriko – Keynote Speaker

Simeon Oriko – Giám đốc mạng lưới của Creative Commons Simeon Oriko rất đam mê trong hoạt động hỗ trợ mọi người trong việc chuyển ý tưởng của họ thành hiện thực thông qua chiến lược và sáng tạo mở. Niềm đam mê này đã định hình tầm nhìn và công việc của ông tại…