Cập nhật những nguồn học liệu trực tuyến ngành thông tin – thư viện, quản trị thông tin và các khoa học liên quan

I. Các khổ mẫu và siêu dữ liệu có cấu trúc

1. Khổ mẫu biên mục đọc máy MARC21

 

II. Các khung phân loại

1. Khung phân loại DDC