1. LỊCH TRÌNH NỘP BÀI:

 • 10/10/2015: Nộp bản tóm tắt
 • 30/11/2015: Nộp bản toàn văn
 • 1-20/12/2015: Biên tập bài viết
 • 31/12/2015: Tổ chức hội thảo

2. CÁC CHỦ ĐỀ CỦA HỘI THẢO

* Lý thuyết và ứng dụng

 • Khái niệm, vai trò của học liệu mở trong bối cảnh giáo dục đào tạo mới
 • Các mô hình học liệu mở
 • Kinh nghiệm quốc tế về tổ chức và khai thác học liệu mở
 • Thực trạng nhu cầu học liệu mở tại Việt Nam
 • Công tác đào tạo và nghiên cứu về học liệu mở
 • Vấn đề ứng dụng phần mềm nguồn mở trong giáo dục đại học

* Xây dựng chính sách và cơ sở pháp lý

 • Chính sách về học liệu mở và công nghệ mở
 • Chiến lược phát triển học liệu mở và phần mềm nguồn mở
 • Sở hữu trí tuệ và vấn đề bản quyền liên quan tới học liệu mở
 • Vấn đề pháp lý trong phát triển học liệu mở
 • Vấn đề kinh doanh học liệu mở

* Phát triển cộng đồng

 • Cơ chế hợp tác, chia sẻ nguồn học liệu mở
 • Mô hình học liệu mở thống nhất cho các trường đại học Việt Nam

* Phát triển công nghệ

 • Hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ phát triển học liệu mở
 • Công nghệ xây dựng và phát triển học liệu mở
 • Phần mềm nguồn mở dành cho giáo dục đại học
 • Trang thiết bị số hóa và xây dựng học liệu số

Trên đây chỉ là định hướng chính của hội thảo, các nhà nghiên cứu có thể chủ động đề xuất những nội dung khác liên quan đến học liệu mở.

3. YÊU CẦU VỀ BÀI VIẾT VÀ POSTER

3.1. Yêu cầu về bài viết

 • Bài viết tham gia hội thảo là bài viết chưa được công bố trên bất kỳ tạp chí, ấn phẩm khoa học, hay hội thảo khoa học nào.
 • Bài viết không quá 10.000 từ (kể cả tài liệu tham khảo)
 • Mỗi bài viết đều có tóm tắt – không quá 200 từ. Khuyến khích có thêm tóm tắt bằng tiếng Anh.
 • Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
 • Ghi thông tin đầy đủ về tác giả, cơ quan công tác, địa chỉ email và điện thoại liên hệ.
 • Cỡ chữ 13, Phông chữ: Times New Roman
 • Bảng biểu: Bảng phải đánh số thứ tự, có tiêu đề, in đậm và được căn giữa. Bảng phải có trích dẫn nguồn gốc rõ ràng, chính xác. Tiêu đề đặt phía trên bảng.
 • Hình ảnh, biểu đồ phải đánh số thứ tự, có tiêu đề, in đậm và được căn giữa. Hình phải có trích dẫn nguồn gốc rõ ràng, chính xác. Tiêu đề đặt phía dưới hình.
 • Trích dẫn và tài liệu tham khảo theo chuẩn APA (Trích dẫn: http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx, Tài liệu tham khảo: http://www.apastyle.org/learn/quick-guide-on-references.aspx)

3.2. Yêu cầu về Poster

 • Poster là sản phẩm khoa học chưa được công bố trên bất kỳ tạp chí, ấn phẩm khoa học, hay hội thảo khoa học nào.
 • Kính cỡ: có thể in ra được trên tờ A0
 • Thiết kế đảm bảo tính thẩm mỹ, có sơ đồ minh họa, tránh đưa quá nhiều chữ hay quá nhiều thông tin. Chỉ đưa những thông tin chính của kết quả nghiên cứu khoa học.
 • Sản phẩm poster có thể gửi dưới định dạng ảnh (jpg, png) hoặc MS word.

4. ĐỊA CHỈ NỘP BÀI

 • Bài viết được nộp qua hộp thư điện tử sau: flis@vnu.edu.vn
 • Hoặc liên hệ trợ lý khoa học để nộp bài và biết thêm chi tiết về hội thảo: