OER Backdropsmall

ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO TẠI ĐÂY


1. Mục  tiêu

Xây dựng nền tảng học liệu mở, bao gồm: nguồn học liệu mở, các giải pháp công nghệ mã nguồn mở, xây dựng cộng đồng, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và năng lực nghiên cứu của các trường đại học Việt Nam.

2. Nội dung

Hội thảo là nơi chia sẻ, thảo luận những vấn đề liên quan đến việc xây dựng và phát triển nguồn học liệu mở và giải pháp công nghệ cho các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Trên cơ sở đó giúp nhận dạng, phân tích, đánh giá các cơ hội và thách thức đặt ra cho các trường đại học trong việc đẩy mạnh các hoạt động phát triển nguồn học liệu mở và giải pháp công nghệ phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập ở bậc đại học. Hội thảo cũng hướng tới đưa được đề xuất về mặt chính sách đối với phát triển học liệu mở tại Việt Nam

3. Các chủ đề hội thảo

* Lý thuyết và ứng dụng

 • Khái niệm, vai trò của học liệu mở trong bối cảnh giáo dục đào tạo mới
 • Các mô hình học liệu mở
 • Kinh nghiệm quốc tế về tổ chức và khai thác học liệu mở
 • Thực trạng nhu cầu học liệu mở tại Việt Nam
 • Công tác đào tạo và nghiên cứu về học liệu mở
 • Vấn đề ứng dụng phần mềm nguồn mở trong giáo dục đại học

* Xây dựng chính sách và cơ sở pháp lý

 • Chính sách về học liệu mở và công nghệ mở
 • Chiến lược phát triển học liệu mở và phần mềm nguồn mở
 • Sở hữu trí tuệ và vấn đề bản quyền liên quan tới học liệu mở
 • Vấn đề pháp lý trong phát triển học liệu mở
 • Vấn đề kinh doanh học liệu mở

* Phát triển cộng đồng

 • Cơ chế hợp tác, chia sẻ nguồn học liệu mở
 • Mô hình học liệu mở thống nhất cho các trường đại học Việt Nam

* Phát triển công nghệ

 • Hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ phát triển học liệu mở
 • Công nghệ xây dựng và phát triển học liệu mở
 • Phần mềm nguồn mở dành cho giáo dục đại học
 • Trang thiết bị số hóa và xây dựng học liệu số

Trên đây chỉ là định hướng chính của hội thảo, các nhà nghiên cứu có thể chủ động đề xuất những nội dung khác liên quan đến học liệu mở.

4. Hoạt động bên lề

Bên ngoài khuôn viên Hội thảo sẽ tổ chức Triển lãm hoặc Hội chợ nhằm giới thiệu về các nội dung liên quan đến Học liệu mở, các giải pháp công nghệ, phần mềm mã nguồn mở cho giáo dục.

5. Tiến trình

 • 01/07/2015: Thông báo hội thảo
 • 30/09/2015: Nộp bản tóm tắt
 • 01/10/2015: Thông báo mời viết bài
 • 15/10-30/11/2015: Nộp bản toàn văn và phản hồi tới tác giả
 • 1-20/12/2015: Biên tập bài viết
 • 29/12/2015: Tổ chức hội thảo

5. Các đơn vị tổ chức

 • Khoa Thông tin-Thư viện, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia về Công nghệ mở (National Center for Research and Development of Open Technologies), Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Câu lạc bộ Phần mềm Tự do Nguồn mở Việt Nam (Vietnam Free & Open Source Software Association – VFOSSA).
 • Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization – UNESCO)

6. Liên hệ viết  bài và tham dự hội thảo

Khoa Thông tin-Thư viện, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Các đối tác, chuyên gia có thể liên hệ trực tiếp với ban tổ chức hội thảo qua trợ lý nghiên cứu khoa học:

Thư ký khoa học của Hội thảo ThS. Đồng Đức Hùng