Đơn vị tổ chức:

 • Đơn vị chủ trì: Khoa Thông tin-Thư viện, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Đơn vị phối hợp:
  • Văn phòng UNESCO Bangkok
  • Văn phòng UNESCO Hanoi

Ban tổ chức:

 • GS.TS. Nguyễn Văn Kim, Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban
 • TS. Đỗ Văn Hùng, Trưởng Khoa Thông tin-Thư viện, Phó Trưởng ban
 • PGS.TS. Trần Thị Quý – Chủ tịch hội đông Khoa học Khoa Thông tin – Thư viện, Ủy viên
 • TS. Hoàng Văn Luân, Trưởng phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học, Ủy viên.
 • Trưởng phòng Đối ngoại và Hợp tác đào tạo quốc tế, Ủy viên
 • ThS. Lê Thị Quyên, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài vụ, Ủy viên.
 • Ông Đặng Quang Thái, Phó trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp, Ủy viên.
 • TS. Bùi Thanh Thủy, Khoa Thông tin-Thư viện, Ủy viên thư ký