UNESCO_logo                   logo (2)

 

 

 


 

Dựa án PROMOTE OPEN EDUCATIONAL RESOURCES for higher education IN VIET NAM là dự án hợp tác giữa UNESCCO và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai trong 2 năm 2016-2017. Khoa Thông tin – Thư viện là đơn vị trực tiếp triển khai dự án.

Mục tiêu

Mục tiêu của dự án là thúc đẩy phát triển tài nguyên giáo dục mở (OER) trong giáo dục đại học Việt Nam thông qua việc khảo sát đánh giá hiện trạng, tổ chức các hội thảo khoa, nâng cao hiểu biết của cộng đồng và đề xuất chính sách phát triển OER.

Nội dung hoạt động của dự án bao gồm

2016

  • Khảo sát hiện trạng tài nguyên giáo dục mở tại các trường đại học tại Việt Nam
  • Tổ chức các workshop đào tạo cộng động về OER
  • Tổ chức hổi thảo quốc tế về OER: kết quả khảo sát, đề xuất chính sách

2017

  • Xây dựng các mô hình phát triển OER tại Việt Nam
  • Triển khai thí điểm tại hai trường đại học về xây dựng OER
  • Tổ chức hội thảo đánh giá.