backdrop_2

1. Mục tiêu hội thảo

Hội thảo quốc tế OER lần 2 là một nội dung trong quan trọng của dự án hợp tác giữa Trường ĐHKHHX&NV -ĐHQGHN và UNESCO Bankok với mục tiêu chính là đề xuất chính sách thúc đẩy tài nguyên giáo dục mở (Open Educational Resources – OER) trong giáo dục đại học Việt Nam. Mục tiêu cụ thể:

 • Đề xuất chính sách và đưa ra khuyến nghị nhằm phát triển OER cho giáo dục đại học Việt Nam.
 • Khảo sát và làm rõ thực trạng OER tại Việt Nam.
 • Nâng cao nhận thức và sự hiểu biết của cộng đồng về tầm quan trọng của OER trong chiến lược phát triển lâu dài của các trường đại học.

2. Nội dung hội thảo

Hội thảo tập trung làm rõ các vấn đề sau:

Phần 1 Thực trạng và kinh nghiệm phát triển OER trong và ngoài nước

 • Kinh nghiệm quốc tế về phát triển OER
 • Thực trạng triển khai OER tại việt Việt Nam
 • Chính sách phát triển OER đã được triển khai
 • Vai trò của Thư viện trong việc phát triển OER
 • Vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc phát triển OER
 • Vai trò của các trường đại học trong việc phát triển OER
 • Giảng viên với việc phát triển OER
 • Sinh viên đối với các nguồn học liệu mở
 • Cơ hội và thách thức trong việc phát triển OER
 • Bình đẳng giới trong việc tiếp cận giáo dục mở và OER
 • Vấn đề bản quyền, giấy phép
 • Khía cạnh kinh tế của OER
 • Vấn đề công nghệ trong phát triển OER
 • Hợp tác phát triển OER tại Việt Nam

Phần 2 Khuyến nghị chính sách và đề xuất mô hình OER cho Việt Nam

 • Đề xuất chính sách cho việc thúc đẩy OER trong các trường Đại học Việt Nam
 • Đề xuất mô hình phát triển OER

3. Thời gian nộp bài

 • 30/8/2016: Nộp bản toàn văn
 • 1-20/9/2016: Biên tập bài
 • 28/9/2016: Tổ chức hội thảo

4. Quy định về bài viết

Ban tổ chức trân trọng kính mời quý vị tham gia viết bài tham luận cho Hội thảo. Các quy định về nội dung, hình thức bài viết và thời hạn nộp bài xin xem ở phụ lục gửi kèm. Các bài viết có chất lượng sẽ được gửi phản biện kín, hiệu đính và tập hợp để xuất bản kỷ yếu. Dự kiến sẽ phối hợp với nhà xuất bản Spinger để xuất bản sách của hội thảo.

 • Bài viết tham gia hội thảo là bài viết chưa được công bố trên bất kỳ tạp chí, ấn phẩm khoa học, hay hội thảo khoa học nào.
 • Bài viết không quá 10.000 từ (kể cả tài liệu tham khảo)
 • Mỗi bài viết đều có tóm tắt – không quá 200 từ. Khuyến khích có thêm tóm tắt bằng tiếng Anh.
 • Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
 • Ghi thông tin đầy đủ về tác giả, cơ quan công tác, địa chỉ email và điện thoại liên hệ.
 • Cỡ chữ 13, Phông chữ: Times New Roman
 • Bảng biểu: Bảng phải đánh số thứ tự, có tiêu đề, in đậm và được căn giữa. Bảng phải có trích dẫn nguồn gốc rõ ràng, chính xác. Tiêu đề đặt phía trên bảng.
 • Hình ảnh, biểu đồ phải đánh số thứ tự, có tiêu đề, in đậm và được căn giữa. Hình phải có trích dẫn nguồn gốc rõ ràng, chính xác. Tiêu đề đặt phía dưới hình.
 • Trích dẫn và tài liệu tham khảo theo chuẩn APA (Trích dẫn: http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx, Tài liệu tham khảo: http://www.apastyle.org/learn/quick-guide-on-references.aspx)

5. Quy định về POSTER

 • Poster là sản phẩm khoa học chưa được công bố trên bất kỳ tạp chí, ấn phẩm khoa học, hay hội thảo khoa học nào.
 • Kính cỡ: có thể in ra được trên tờ A0
 • Thiết kế đảm bảo tính thẩm mỹ, có sơ đồ minh họa, tránh đưa quá nhiều chữ hay quá nhiều thông tin. Chỉ đưa những thông tin chính của kết quả nghiên cứu khoa học.
 • Sản phẩm poster có thể gửi dưới định dạng ảnh (jpg, png) hoặc MS word.

6. Liên hệ nộp bài và thông tin hội thảo

 • Các bài viết gửi theo địa chỉ email: flis@vnu.edu.vn
 • Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Khoa Thông tin-Thư viện, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 04.38583903.
 • Thư ký khoa học của Hội thảo: TS. Bùi Thị Thanh Thủy, điện thoại: 0912291206, email: buithanhthuy@gmail.com.