1. Lí lịch sơ lược
Họ và tên: Bùi Thanh Thủy
Học vị cao nhất: Tiến sĩ Năm, nước nhận học vị: 2013 – Việt Nam
Chức vụ: Phó chủ nhiệm Bộ môn Thư viện – Thư mục
Đơn vị công tác: Khoa Thông tin – Thư viện, Đại học Khoa học Xã hội và Nhâ n Văn
Điện thoại: Cơ quan: 04 38583903
Email: buithanhthuy@gmail.com
2. Các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy chính

Hoạt động truyền thông marketing tại các cơ quan thông tin thư viện

– Hoạt động marketing tại các cơ quan thông tin thư viện

– Xu hướng sử dụng các phương thức truyền thông marketing trong Hoạt động thông tin – thư viện

3. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT Tên đề tài Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, Ngành, Trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Hoạt động marketing của một số thư viện đại học Australia và khả năng áp dụng cho Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội 2009/2010 Trường Chủ trì
2 Hoạt động marketing mix tại các thư viện đại học khu vực Hà Nội 2010/2013 Trường Chủ trì

 

4. Các công trình khoa học đã công bố

 

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Marketing – hoạt động thiết yếu của các thư viện Đại học Việt Nam 2008 Tạp chí khoa học Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn, Số 2, Tập 24
2 Tính chủ động tiếp cận tri thức của sinh viên ngành thông tin – thư viện 2009 Hội thảo khoa học: “Nguồn nhân lực thông tin thư viện ở Việt Nam trước yêu cầu công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước” – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
3 Marketing – mix với hoạt động thông tin 2009 Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Thông tin Khoa học và Công nghệ ngày nay” – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
4 Hoạt động truyền thông marketing của Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội 2010 Tạp chí khoa học Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn, Số 26
5 Marketing hỗn hợp trong hoạt động thông tin – thư viện 2011 Tạp chí Thư viện Việt Nam, Số 2 (28)
6 Một số kinh nghiệm rút ra qua Chương trình Marketing thư viện của Hội đồng Thư viện Ohio 2011 Tạp chí Thư viện Việt Nam, Số 4 (30)
7 Kỹ năng mềm đối với sinh viên ngành Thông tin – Thư viện 2011 Hội thảo khoa học “Sự nghiệp Thông tin – Thư viện Việt Nam: đổi mới và hội nhập quốc tế” – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
8 Hoạt động truyền thông trong thư viện đại học Hoạt động truyền thông trong thư viện đại học 2011 Hội thảo khoa học “Sự nghiệp Thông tin – Thư viện Việt Nam: đổi mới và hội nhập quốc tế” – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
9 7 yếu tố marketing hỗn hợp trong hoạt động thư viện 2014 Sách chuyên khảo “Hoạt động thông tin – thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam”, tr.263-278, 2014, nxb ĐHQGHN.