Thông tin chungDo Van Hung_web_small

 • Trưởng Khoa Thông tin – Thư viện, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN
 • Tiến sĩ Quản trị Thông tin – Thư viện, Trường Victoria University of Wellington
 • Liên hệ:
  • Điện thoại: 04.38583903
  • Email: dvhung@vnu.edu.vn
  • Địa chỉ: Phòng 410, Nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà nội. 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy chính

 • Thư viện số và đào tạo nguồn nhân lực thư viện số
 • Tự động hóa thư viện
 • Quản trị nội dung
 • Lưu trữ và bảo quản số
 • Hợp tác và chia sẻ thông tin
 • Sách điện tử và xuất bản điện tử
 • Học liêu mở/nguồn mở
 • Phương pháp nghiên cứu

Một số công trình tiêu biểu

Sách:

 • Trần Thị Quý, Đỗ Văn Hùng. 2005. Tự động hóa trong hoạt động thông tin – Thư viện. H., ĐHQGHN

Bài tạp chí, Hội thảo

 • Đỗ Văn Hùng (2015). Tổng quan về học liệu mở và nhận dạng các yếu tố tác động đến việc xây dựng và chia sẻ học liệu mở trong các trường đại học việt Nam. Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam: đề xuất chính sách, tạo lập cộng đồng và phát triển giải pháp công nghệ. H. ĐHQGHN, tr. 80-106.
 • Đỗ Văn Hùng. (2015). Quản trị thông tin và chuyên gia thông tin trong nền kinh tế tri thức. Tạp chí Khao học Xã hội và Nhân văn. 1(2), tr. 174-185.
 • Đỗ Văn Hùng. (2015). Vai trò của thư viện số trong môi trường học tập trực tuyến và chia sẻ học liệu. Tạp chí Thông tin – Tư liệu. 6, tr. 3-11.
 • Đỗ Văn Hùng. (2015). Web scale discovery – giải pháp tìm kiếm và khai thác thông tin cho các thư viện trong kỷ nguyên internet. Tạp chí Thông tin – Tư liệu. 3, tr. 5-24.
 • Đỗ Văn Hùng. (2015). Hợp tác chia sẻ học liệu – giải pháp tăng cường nguồn lực thông tin cho thư viện đại học Việt Nam. Tạp chí Thư viện Việt Nam. 3(53), tr. 3-9.
 • Đỗ Văn Hùng, Nguyễn Văn Chương (2014). Đánh giá website thư viện và triết lý lấy bạn đọc làm trung tâm. Tạp chí Thông tin – Tư liệu. 6, Tr. 6-10
 • Đỗ Văn Hùng, Thái Thị Trâm  (2014). Thư viện đại học trước xu thế sử dụng thiết bị di động trong học tập của sinh viên. Tạp chí Thư viện Việt Nam, 5(49), tr. 29-34.
 • Đỗ Văn Hùng. (2014). Thư viện số và cán bộ thư viện số. Tạp chí Thông tin – Tư liệu. 4, tr. 3-11
 • Đỗ Văn Hùng. (2014). Xây dựng mô hình hợp tác chia sẻ thông tin giữa các thư viện đại học Việt Nam để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Hoạt động TTTV  với vấn đề đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đại học Việt Nam. H. ĐHQGHN, Tr. 206-219
 • Do, V.H., Dorner, D. and Gorman, G. (2010). Contextual factors affecting the development of digital library education in Vietnam. Bulletin of IEEE Technical Committee on Digital Libraries, 6(2).

Đề tài nghiên cứu đã và đang triển khai

 • Xây dựng mô hình hợp tác chia sẻ thông tin giữa các thư viện đại học Việt Nam để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học – chủ trì
 • Biên mục hiện đại Việt Nam: nghiên cứu và phát triển – chủ trì
 • Cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Thư viện đại học Việt Nam –  Thành viên
 • Thực trạng nguồn nhân lực ngành TT-TV trong các trường đại học, địa bàn Hà Nội – Thành viên
 • Nghiên cứu xây dựng mục lục trực tuyến cho hệ thống thư viện công cộng Việt Nam – Thành viên

Tư vấn

 • Đã tham gia tư vấn và triển khai các đề ánh tự động hóa, thư viện điện tử, thư viện số cho các thư viện đại học, công cộng và chuyên ngành.