1. Lí lịch sơ lược

Họ tên : Trần Đức Hòa

Học hàm, học vị:  Cử nhân

Đơn vị công tác: Khoa Thông Tin Thư viện

Chức vụ: Giảng viên

Địa chỉ liên lạc

+ Điện thoại cơ quan: 04.38583903

+ Thư điện tử: hoatranduc@gmail.com

  1. Các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy chính

Các vấn đề về điểm truy cập

– Hệ thống điểm truy cập và Bộ máy tra cứu tin

– Truyền thông và Tổ chức sự kiện trong hoạt động Thông tin Thư viện

– Thư viện thân thiện

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia
  2. Các công trình khoa học đã công bố

“Điểm truy cập” từ góc nhìn khái quát hóa, Kỷ yếu Hội thảo Sự nghiệp Thông tin – Thư viện Việt Nam: Đổi mới và hội nhập quốc tế, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Một vài suy nghĩ về tính thân thiện của thư viện. Sách chuyên khảo “Hoạt động thông tin – thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam”, tr.97-105, 2014, nxb ĐHQGHN.