1. Lí lịch sơ lược

Họ và tên:      Vũ Ngọc Loãn

Học vị cao nhất : Tiến sỹ

Năm  : 1995, Việt Nam

Chức danh khoa học : Phó Giáo sư

Năm : 2002

Đơn vị công tác : Khoa Thông tin Thư Viện, ĐHXHVN , ĐHQG Hà Nội

Email: vungocloan52@yahoo.com.vn

2. Các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy chính

Ngôn ngữ hình thức và Ôtômat

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Ngôn ngữ lập trình Pascal

Toán cao cấp

Cơ sở dữ liệu

3. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

Là thành viên trong nhóm nhóm thực hiện thực hiện ba đề tài nghiên cứu cấp Bộ, do PGS. TS Đặng Huy Ruận là giáo viên Bộ môn Tin của Khoa Toán  chủ trì. Đó là :

Đề tài số B93-05-73 , thời gian thực hiện 4/1993-3/1995

Đề tài số 2.3.2 / 98 , thời gian thực hiện  1996- 2000

Đề tài số 210401 , thời gian thực hiện  2001-2005

Có tham gia và chủ trì một vài đề tài khác

4. Các công trình khoa học đã công bố

   STT Tên bài báo Số

đồng

tác

giả

Tên tạp chí, kỷ yếu Tập Số Trang Năm
  1 Vấn đề tối thiểu hoá

hệ điều chỉnh thông tin

    1 Tạp chí Khoa học,

ĐH  Tổng hợp Hà Nội

4 6-10 1986

 

  2 Phương pháp giải các bài toán tương đương tổng quát dưới dạng hỏi đáp     2 Tạp chí Khoa học,

ĐH  Tổng hợp Hà Nội

4 1-6 1987

 

 3 Một vài khía cạnh

mở rộng cho lớp các

phụ thuộc Boole.

 

    0 Tạp chí Khoa học,

ĐH  Tổng hợp Hà Nội

4 1-8 1994

 

 4 Về định lý tương đương trong lớp các phụ thuộc Booole dương đa trị.     1 Tạp chí Tin học và

Điều khiển học

10 4 11-15 1994
 5  A class of generalized logical dependencies in deductive data bases..

 

    1 Vietnam fourth

Informatics week, HCM City, 02-06/8/1994,

195-203 1994
 6 Về sự biểu diễn các

tập phụ thuộc Boole

dương tổng quát.

 

    0 Tạp chí khoa học,

Đại học Tổng hợp

Hà Nội

7  6-10 1994
 7 Các công thức chuẩn tắc và các  phép suy diễn trong lớp các phụ thuộc Boole dương đa trị..

 

    0 Tạp chí khoa học

Tự nhiên , ĐHQGHN

 

 

2   1-8 1995
 8 On Armstrong relations

in the class of

multivalued postive

Boolean dependencies.

    0 Tạp chí khoa học

Tự nhiên , ĐHQGHN

11 4 58-63 1995
9 A generation of

logical dependencies

 

    1 Trung tâm Khoa

học Tự nhiên và

Công nghệ Quốc gia, Viện Tuyển tập các

kết quả nghiên cứu

130-156 1995
10 Designing and

implementing an

object-oriented class to

manage relational

databases.

    1 Tạp chí khoa học

Tự nhiên , ĐHQGHN

12 4 37-42 1996
11 The Class of  Extended   Functional dependencies in  the Relational Data Model.

 

 

    1 Tạp chí khoa học

Tự nhiên , ĐHQGHN

13 2 1-5 1997
12 Some results concernning with the class of Multi-valued  Positive Boolean Dependencies in The Relational Data Model in Context of Fuzzy Semantic.

 

 

    2 VJFUZZY’98 Vietnam – Japan Bilateral Symposium on Fuzzy Systems and Applications. Halong Bay, Vietnam 30th September-2nd October, 1998, Proceedings,

 

 

378-382 1998
13 Some results concernning covers in the class of Multi-valued  Positive Boolean Dependencies.

 

    2 Reported  At The  International

Conference

“ Mathematical

Foundation of

Informatics, Hanoi,

October 25-28, 1999.

1999
14 Các ánh xạ đóng và ứng dụng trong cơ sở dữ liệu. Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia,

 

    2 Tạp chí Tin học và Điều khiển học 16 4 1-6 2000
15 Một số bài toán liên quan đến ràng buộc logic trong cơ sở dữ liệu quan hệ.

 

    2 Hội nghị Khoa học lần thứ 13 – Kỷ niệm 35 năm Học viện Kỹ thuật Quân

sự, 10/ 2001. Tập 8,Toán- Công nghệ Thông tin

8 59-64 2001
16 Về một lớp phụ thuộc hàm mờ

 

 

    3 Toàn văn Báo cáo Khoa học, Hội nghị kỷ niệm 25 năm thành lập

Viện công nghệ Thông tin  12/2001.

 

295-305 2001
 17 Phụ thuộc logic đa trị theo nhóm   0  Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật HVKTQS 99 5-9 2002
18 Cách tính nhanh các giá trị cực đại, cực tiểu của một số loại hàm số và ứng dụng. Tạp chí Toán học Tuổi trẻ

2012

19 Một số kĩ thuật giải phương trình

2013