1. Lý lịch sơ lược

  • Họ tên: Phạm Tiến Toàn. Giới tính: Nam
  • Học vị cao nhất: Thạc sỹ (2011, Úc)
  • Chức vụ: Phó chủ nhiệm Khoa; Giảng viên
  • Đơn vị công tác: Khoa Thông tin – Thư viện, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Điện thoại CQ: 04 38583903
  • Email: toanpt29@gmail.com

2. Các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy chính

  • Phần mềm thư viện
  • Phần mềm xã hội
  • Dịch vụ thông tin – thư viện

3. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Nâng cao chất lượng tìm kiếm thông tin trên Internet của sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 2008 Cấp cơ sở Chủ trì
2 Ứng dụng công nghệ Web 2.0 trong hoạt động thông tin – thư viện 2013 Cấp cơ sở Chủ trì

 

 4. Các công trình khoa học đã công bố

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Ứng dụng công nghệ web2.0 trong hoạt động Thông tin – Thư viện, nhu cầu tất yếu đối với các cơ quan Thư viện Việt Nam trên con đường hội nhập và phát triển. 2012 Tạp chí thư viện Việt Nam, ngày 15 tháng 1 năm 2012
2 Nghĩ về nhiệm vụ của thư viện trong thời đại @ 2012 Tạp chí thư viện Việt Nam, tháng 10 năm 2012
3 Trách nhiệm của việc giáo dục kiến thức thông tin cho sinh viên tại thư viện các trường đại học. 2011 Kỷ yếu Hội thảo Khoa Thông tin – Thư viện, Trường ĐHKHXH&NV, năm 2011
4 Xây dựng nguồn học liệu phục vụ sinh viên trong quá trình học tập theo tín chỉ. 2011 Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Thư viện – Thông tin, Trường ĐHVHHN, năm 2011
5 Hệ thống tài liệu, sách tham khảo và đề cương môn học của kho tư liệu cơ sở đào tạo ngành Thông tin – Thư viện. 2007 Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Thông tin – Thư viện, Trường ĐHKHXH&NV, năm 2007
6 Một số nhiệm vụ căn bản của thư viện đại học ở Việt Nam 2014 Sách chuyên khảo “Hoạt động thông tin – thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam”, tr.279-287, 2014, nxb ĐHQGHN.
7 Quản trị nguồn học liệu số tại trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 2014 Sách chuyên khảo “Hoạt động thông tin – thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam”, tr.494-511, 2014, nxb ĐHQGHN.