1. Lí lịch sơ lược

Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM DUNG

Giới tính: Nữ

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2005

Chức vụ: Giảng viên

Đơn vị công tác: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Điện thoại liên hệ:  CQ: 043.8583903

Email: kimdungtttv@gmail.com 

2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Công tác phục vụ người dùng tin tại Trung tâm TT-TV Đại học Quốc gia Hà Nội. Thực trạng và giải pháp 2008-2009 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường Chủ trì

3. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố…)

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Phong trào đọc sách báo ở Thư viện cở sở của Hà Nội 2006 Tạp chí Xây dựng đời sống Văn hóa
2 Bảo quản tài liệu theo phương pháp truyền thống và hiện đại ở Thư viện Hà Nội 2006 Tạp chí Thư viện Việt Nam
3 Nâng cao vai trò của Thư viện Công cộng Việt Nam trong việc cung cấp thông tin, tri thức phục vụ phát triển bền vững 2006 Kỷ yếu hội thảo “Ngành thông tin-thư viện thời cơ, thách thức và triển vọng”- Đại học Quốc Gia Hà Nội
4 Công tác phục vụ bạn đọc tại Thư viện Thành phố Hà Nội 2008 Tạp chí Thư viện Việt Nam
5 Nguồn nhân lực thông tin – thư viện tại Thư viện Thành phố Hà Nội 2009 Kỷ yếu Hội thảo “Nguồn nhân lực thông tin – thư viện ở Việt Nam trước yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước”
6 Nhu cầu tin và đảm bảo thông tin khoa học và công nghệ cho người dùng tin tại Thư viện Viện Kinh tế và Chính trị thế giới 2009 Kỷ yếu Hội thảo “Thông tin Khoa học & Công nghệ ngày nay”
7 Hãy lựa chọn trang phục phù hợp 2010 Kỷ yếu Hội thảo “Văn hóa công sở” Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Hà Nội
8 Nhu cầu tin của sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (Информационные потребности студентов в Ханойском универститете социальных и гуманитарных наук) № 5. – 2012 Tạp chí Vestnhik-Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Mátxcơva (Tạp chí thuộc Bộ Khoa học Giáo dục Nga) – Вестник МГУКИ
9 Nghiên cứu nhu cầu thông tin của sinh viên Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội 2013 Tạp chí Thư viện Việt Nam
10 Thực trạng nguồn lực thông tin của thư viện đại học Việt Nam trong điều kiện hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học (Состояние информационных ресурсов библиотек университетов Вьетнама в условиях модернизации системы высшего образовании) 2013 Kỷ yếu Hội thảo “Hoạt động thư viện 2013: Hoạt động thông tin – thư viện trong hệ thống thông tin hiện đại, trao đổi tài liệu và văn hóa”Cкворцовские чтения «Библиотечно дело – 2013 :  Библиотечно – информационная деятельность в современной системе информации, документаных коммуникаций и культуры)
11 Tối ưu hóa hoạt động nghiên cứu nhu cầu tin của người dùng tin tại thư viện trường đại học trong quá trình hiện đại hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam (Оптимизация деятельности по изучению информационных потребностей пользователей вузовски библиотек в условиях модернизации системы высшего образования Социалистической Республики  Вьетнам) № 3. – 2013 Tạp chí Vestnhik-Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Mátxcơva (Tạp chí thuộc Bộ Khoa học Giáo dục Nga) – Вестник МГУКИ