1. Lí lịch sơ lược

Họ tên            : Nguyễn Thị Trang Nhung

Giới tính: Nữ

Học vị cao nhất: Thạc sỹ

Năm, nước nhận học vị: 2010, Úc

Chức vụ: Phó chủ nhiệm bộ môn Tin học cơ sở và Ứng dụng; Giảng viên

Đơn vị công tác: Khoa Thông tin – Thư viện, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Điện thoại      : CQ: 04 38583903

Fax: 04 38583903

Email: trangnhung1803@gmail.com

 1. Các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy chính

Tổ chức và hoạt động thư viện trường  tiểu học/phổ thông cơ sở/trung học  phổ thông

 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia
 2. TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
  1 Mô hình thư viện hiện đại qua khảo sát Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học quốc gia Hà 2009 Cấp trường Chủ trì
  2 Đánh giá chất lượng thư viện trường học trên địa bàn Hà Nội”// Đề tài cấp cơ sở. Chủ trì đề tài 2013 Cấp cơ sở Chủ trì
 3. Các công trình khoa học đã công bố
 4. TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
  1 Vai trò của cán bộ thư viện đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập thế giới 2006 Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Ngành TT-TV trong xã hội thông tin”: Kỷ niệm 33 năm đào tạo và 10 năm trở thành đơn vị độc lập, Khoa TT-TV, NXB ĐHQGHN, 2006. 
  2 Hợp tác và đào tạo quốc tế: Cơ hội và thách thức cho ngành Thông tin – Thư viện Việt Nam 2009 Kỷ yếu Hội thảo “Nguồn nhân lực thông tin – thư viện ở Việt Nam trước yêu cầu sự  nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước”, NXB ĐHQGHN, 2009
  3 Bàn về nguồn học liệu cho sinh viên trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học theo mô hình đào tạo tín chỉ 2011 Kỷ yếu Hội thảo “Ngành Thông tin – Thư viện Việt Nam: Đổi mới và hội nhập quốc tế”, 2011
  4 Thu hút “đầu vào”- Vấn đề cần được chú trọng trong quá trình đào tạo ngành Thông tin – Thư viện, Việt Nam 2011 Kỷ yếu Hội thảo “Ngành Thông tin – Thư viện Việt Nam: Đổi mới và hội nhập quốc tế”, NXB ĐHQGHN, 2011.
  5 Dịch vụ đánh giá tác động của nghiên cứu tại thư viện các trường đại học ở Việt Nam 2014 Sách chuyên khảo “Hoạt động thông tin – thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam”, tr.198-205, 2014, nxb ĐHQGHN.