1. Lí lịch sơ lược

  • Học vị cao nhất: Tiến sĩ (1994)
  • Chức danh khoa học cao nhất: PGS (2007)
  • Danh hiệu:  Nhà giáo ưu tú
  • Chức vụ: Bí thư Chi bộ; Chủ tịch hội đồng Khoa học Khoa; Chủ nhiệm Bộ môn Thông tin – Tư liệu;
  • Điện thoại cơ quan: 04.38583903
  • Email: tranthiquy@yahoo.com

2. Các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy chính

Lịch sử sách, thư viện và sự nghiệp thông tin – thư viện; Thông tin học, Xử lý thông tin/ tài liệu; Phân loại nội dung tài liệu và tự động hóa hoạt động thông tin thư viện.

Đã và đang hướng dẫn nghiên cứu sinh, học viên cao học thuộc các lĩnh vực xử lý thông tin, Phân loại nội dung tài liệu và hiện đại hóa các cơ quan thông tin thư viện

3. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Hoàn thiện công tác xử lý tài liệu của Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội 2001/2004 Cấp Trường.Mã số T2001.13. Chủ trì đề tài
2 – “Thư mục tóm tắt sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh (giai đoạn 1996-2000)” 2004/2006 Cấp Đại học Quốc gia QX.04.06 Chủ trì đề tài
3 – “Thư mục tóm tắt sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh (giai đoạn 2001-2005)” do Ths. Nguyễn Thị Thuý Hạnh chủ trì 2007/2010 Đề tài NCKH cấp ĐHQG QX.07.09 Thành viêntham gia
4 Nghiên cứu xây dựng mục lục liên hợp trực tuyến cho hệ thống thư viện công cộng của Việt Nam 2004/2006 Đề tài cấp ĐHQG Mã số QX 04-17 Thành viêntham gia
5 “Nguồn nhân lực tại các trung tâm thông tin thư viện đại học trên địa bàn Hà Nội. Thực trạng và giải pháp” do PGS.TS. Trần Thị Quý chủ trì 2007/2011 Đề tài đặc biệtĐB 07-36 Chủ trì đề tài
6 Cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Thư viện đại học Việt Nam 2012-2014 Đề tài nhóm A (QG TD.12-16, Chủ trì đề tài

4. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố…)

4.1. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học (chuyên khảo, giáo trình, tham khảo)

TT Tên công trình Thời gian xuất bản/nghiệm thu Nhà xuất bản và Nơi đang sử dụng
1 Tự động hoá hoạt động thông tin & thư viện 2007 ĐH QGHN
2 Xử lý thông tin trong hoạt động thông tin & thư viện/ Sách chuyên khảo 2007 ĐH QGHN
3 Lịch sử sách /bài giảng 2010 Trường ĐHKHXH&NV
4 Phân loại khoa học và phân loại tài liệu/Bài giảng 2010 Trường ĐHKHXH&NV
5 Xử lý thông tin/ Giáo trình 2011 Trường ĐHKHXH&NV

 

4.2 Các bài viết (bài đăng tạp chí chuyên ngành; kỉ yếu hội thảo quốc gia, quốc tế)

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí/hội thảo
“Bản án chế độ thực dân Pháp” – Một công trình mẫu mực về Xã hội học của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc 1985 Tạp chí Xã hội học. Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.Số 2,1985. Tr. 28-32
Bộ môn Thông tin-Thư viện Trường Đại học khoa học xã hội & Nhân văn với sự nghiệp giáo dục & đào tạo 2001 Giáo dục & Thời đạiSố 134; Tr.5; năm 2001
Những yếu tố đảm bảo chất lượng đào tạo chuyên ngành khoa học Thông tin – Thư viện 2001 Kỷ yếu Hội thảo khoa học chuyên ngành TT-TV lần thứ nhất. Nxb.ĐHQG HN. Tr.192-201
Đào tạo cán bộ thông tin-thư viện ở Việt Nam-nhu cầu cấp bách trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 2001 Hội thảo khoa học Quốc tế về “Đào tạo nguồn nhân lực Thông tin-Thư viện ở Việt Nam” do viện Gorthe tổ chức tại Việt Nam
Công tác xử lý tài liệu của Trung tâm TT-TV Đại học Quốc gia Hà Nội – Thực trạng và giải pháp 2002 Kỷ yếu Hội thảo khoa học và thực tiễn hoạt động thông tin-thư viện do Trung tâm TTTV, ĐHQGHN tổ chức tr.23-28
“Tiếp cận phát triển” -Phương pháp quan trọng của quá trình xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ Thư viện học ở Việt Nam hiện nay 2003 Kỷ yếu Hội thảo: ”Đổi mới chương trình và nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Thư viện học” do Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức; Tr.25-33
Đổi mới phương pháp giảng dạy đại học nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành Thông tin-Thư viện 2003 Hội thảo:“Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo TT-TV các trường đại học thuộc tiểu vùng sông Mêkông” của Liên hiệp các Hiệp hội Thư viện thế giới tổ chức tại ĐH Mahasarakham Thái Lan, 11tr
Định hướng phát triển các tổ bộ môn trong Bộ môn Thông tin-Thư viện, những vấn đề lý luận và thực tiễn 2003 Hội thảo khoa học “Xây dựng bộ môn vững mạnh” do Trường ĐHKHXH & NV tổ chức; Tr.106-112
Vai trò của sách, báo cách mạng trong quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc (1911-1930) 2004 Tạp chí Khoa học của ĐHQG HN. Chuyên san Khoa học Xã hội & Nhân văn; T.XX, Số 1; 2004; Tr.36-44
Sách, báo cách mạng trong hoạt động truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối chính sách của Đảng thời kỳ 1930-1945 2005 Tạp chí Khoa học của ĐHQG HN. Chuyên san Khoa học Xã hội & Nhân văn; T.XXI; Số 4Tr. 43-56; 2005
Thư viện Alexander Turnbull của Thư viện Quốc gia New Zealand 2005 Tạp chí Thư viện Việt Nam; Số 2; Tr.43-45; 2005
Khoa Thông tin-Thư viện, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – một chặng đường nhìn lại 2006 Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội; Số188; Tr. 48-51; 2006
Khoa Thông tin-Thư viện trường Đại học KHXH&NV ĐHQGHN – 33 năm đào tạo và 10 năm trở thành đơn vị đào tạo độc lập của Trường 2006 Giáo dục & Thời đạiSố 138; Tr.10; 2006
Đào tạo nguồn nhân lực ngành Thông tin – Thư viện ở Việt Nam – 50 năm nhìn lại 2006 Tạp chí Thư viện Việt Nam; Số 3 năm 2006
Kiến thức thông tin-Lượng kiến thức cần thiết cho người dùng tin trong hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay 2006 “Ngành Thông tin-Thư viện trong xã hội thông tin”: Kỷ yếu hội thảo KH. Nxb. ĐHQG HN-Trình bày tại Hội thảo KH Quốc tế tổ chức ở Việt Nam
Ngành Thông tin – Thư viện ở Việt Nam – Thời cơ, thách thức và triển vọng ,2006 Ngành Thông tin – Thư viện trong xã hội thông tin/ Nhà xuát bản ĐHQGHN,2006
Đổi mới nội dung, chương trình phương pháp đào tạo ngành Thông tin – Thư viện –  Yếu tố quan trọng để nâng cao Kiến thức thông tin cho học viên 2006 -“Ngành Thông tin-Thư viện trong xã hội thông tin”: Kỷ yếu hội thảo khoa học. Nxb. ĐHQG HN-Trình bày tại Hội thảo KH Quốc tế được tổ chức ở Việt Nam; Tr.173-178; 2006
50 năm đào tạo nguồn nhân lực ngành Thông tin – Thư viện ở Việt Nam// 2006 “100 năm nghiên cứu và đào tạo các ngành KHXH & NV ở Việt Nam”/Nhà xuát bản ĐHQG HN,Tr.449-466; 2006
Hợp tác, liên kết chia sẻ thông tin – Yếu tố quan trọng đảm bảo sự phát triển bền  vững  của các cơ quan thông tin & thư viện đại học 2007 Kỷ yếu Hội thảo khoa học tại  Trung tâm Thông tin – Thư viện ĐHQGHN
Phát triển nguồn nhân lực thông tin & thư viện của các trường đại học ở Hà Nội đáp ứng nhu cầu đổi mới Thủ đô “2008 “Hội thảo khoa học Thư viện các trường đại học, cao đẳng lần thứ nhất” của /Bộ Văn hoá, Thể thao, Du lịch & Bộ Giáo dục&Đào tạo
Tiếp cận “thông tin học” từ góc độ phân loại khoa học 2009 Hội thảo:“Thông tin khoa học & công nghệ ngày nay”, Khoa Thông tin – Thư viện Trường ĐH KHXH&NV và Hội Thông tin tư liệu Khoa học & Công nghệ Việt Nam
Đổi mới phương pháp dạy học – yếu tố quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ khoa học Thư viện 2009 Hội thảo “Đào tạo sau đại học trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, Đại học Văn hoá Hà Nội,
Đánh giá giảng dạy – yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ngành thông tin, thư viện 2009 Hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo”, Đại học Văn hoá Hà Nội
Ngành TT-TV với sự nghiệp nghiên cứu và đào tạo các ngành KHXH&NV ở Việt Nam hiện nay 2010 Kỷ yếu:”Nghiên cứu và đào tạo KHXH&NV ở Việt Nam thành tựu và kinh nghiệm” do Trường ĐHKHXH&NV tổ chức
Phát triển văn hóa đọc  cho trẻ em khuyết tật, những vấn đề lý luận và gợi ý cho hoạt động của hệ thống thư viện công cộng Việt Nam 2011 Kỷ yếu Hội thảo “Tăng cường công tác phục vụ thiếu nhi của hệ thống thư viện công cộng” từ tr.95-108 do Bộ VH, TT và Du lịch tổ chức
Phát triển trí tuệ cho nữ cán bộ, viên chức – vấn đề quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục đại học. 2011 Hội thảo “Nữ cán bộ viên chức với việc nâng cao trình độ” do CĐ Trường ĐHKHXH&NV tổ chức
Sự nghiệp Thông tin-Thư viện Việt Nam sau 20 năm đổi mới và hội nhập Quốc tế 2011 Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Nxb.ĐHQGHN, tr. 39-51
Phát triển văn hoá đọc cho trẻ em khuyết tật: Thực trạng và giải pháp 2011 Tạp chí Thông tin – Tư liệu, số 3 năm 2011
Sản phẩm của ”công nghiệp công nghệ thông tin” – nền tảng để đổi mới & hội nhập của ngành Thông tin – Thư viện Việt Nam trong thời đại số hóa 2011 Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Nxb.ĐHQGHN

  1. 472-499
Số hóa tài liệu – Từ nhận thức đến triển khai đào tạo tại khoa TTTV, trường Đại học KHXH&NV,ĐHQGHN 2012 Hội thảo do Bộ VH, TT và Du lịch tổ chức tại Hà Nội, năm 2012
Xây dựng phòng đọc đa phương tiện cho hệ thống thư viện công cộng ở Việt Nam 2013 Kỷ yếu Hội thảo quốc tế do Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Matxcơva tổ chức tại Nga tháng 5/2013
Hoạt động thông tin – thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam 2014 Sách chuyên khảo “Hoạt động thông tin – thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam”, tr.13-22, 2014, nxb ĐHQGHN.
Đào tạo nguồn nhân lực thư viện số cho các thư viện đại học Việt Nam 2014 Sách chuyên khảo “Hoạt động thông tin – thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam”, tr.206-220, 2014, nxb ĐHQGHN.
Kẽ hở trong đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin – thư viện của các trường đại học ở Việt Nam 2014 Sách chuyên khảo “Hoạt động thông tin – thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam”, tr.220-233, 2014, nxb ĐHQGHN.
Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng thư viện đại học ở Việt Nam – vấn đề quan trọng góp phần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học 2014 Sách chuyên khảo “Hoạt động thông tin – thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam”, tr.234-248, 2014, nxb ĐHQGHN.
Quản trị nguồn học liệu số tại trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 2014 Sách chuyên khảo “Hoạt động thông tin – thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam”, tr.494-511, 2014, nxb ĐHQGHN.