1. Sơ yếu lí lịch
 • Họ tên: Nguyễn Huy Chương
 • Năm sinh:01. 01.1954
 • Nơi công tác: Khoa Thông tin – Thư viện, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN
 • Thời gian công tác tại Trường: từ 1996 đến nay
 • Danh hiệu (NGƯT, NGND):
 • Học vị (cử nhân, ThS, TS): Tiến sĩ
 • Chức danh khoa học (GS, PGS):
 • Địa chỉ liên lạc

+ Điện thoại: 0903200121   NR: 04 35531432

+ Thư điện tử: chuongnh@vnu.edu.vn

+ Website cá nhân:

 

 1. Nghiên cứu và giảng dạy

2.1. Các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy chính

 • Thư mục học,
 • Tự động hóa thư viện
 • Thư viện điện tử
 • Tổ chức quản lý thư viện
 • Lịch sử thư viện

2.2. Quá trình nghiên cứu, giảng dạy

Thời gian Hoạt động
6/1996 – 8/1996 Giảng viên Bộ môn Thông tin – Thư viện (Bộ môn trực thuộc), Trường ĐHKHXH&NV Giảng viên
8/1996 – 2/1997 Phó Chủ nhiệm Bộ môn Thông tin – Thư viện (Bộ môn trực thuộc), Trường ĐHKHXH&NV Giảng viên
2/1997 –  1/2014 Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHNKiêm nhiệm Chủ nhiệm Bộ môn Thư viện – Thư mục, Khoa Thông tin – Thư viện, Trường ĐHKHXH&NV Giảng viên
1/2014 – nay Chủ nhiệm Bộ môn Thư viện – Thư mục, Khoa Thông tin – Thư viện, Trường ĐHKHXH&NV Giảng viên

2.3. Đã và đang hướng dẫn NCS, cao học thuộc các lĩnh vực:

 • Tự động hóa thư viện
 • Thư viện điện tử
 • Tổ chức quản lý thư viện

 

 

 1. Các công trình đã công bố

3.1. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học (chuyên khảo, giáo trình, sách tham khảo)

STT Tiêu đề Nhà xuất bản Thời gian xuất bản
1 Nhập môn khoa học thư viện và thông tin (viết chung) Nhà xuất bản ĐHQGHN, 229 tr  1997 
2 Quá trình hình thành, phát triển thư viện đại học Mỹ và một số bài học kinh nghiệm cho thư viện đại học Việt Nam Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia,  236 tr  2010
3 Nguyên lý và nội dung cơ bản của thư viện điện tử. Nhà xuất bản ĐHQGHN, 124 tr 2013
4 Thực trạng và giải pháp thúc đẩy hoạt động thông tin – thư viện đại học Việt nam Trong sách chuyên khảo “Hoạt động thông tin – thư viện với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam”Tr. 42 – 59 2014

 

3.2. Các bài viết (bài đăng tạp chí chuyên ngành; kỉ yếu hội thảo quốc gia, quốc tế)

STT Tiêu đề Thông tin xuất bản
Công trình viết riêng
1 Ứng dụng tin học trong các thư viện đại học ở Mỹ Tin học và đời sống (3+4), tr. 51-52, 1993.
2 Đề xuất mạng máy tính (Network) trong thư viện đại học Việt nam Tạp chí Đại học và Giáo dục Chuyên nghiệp (4), tr. 21-22, 1996
3 Thư viện đại học Việt Nam: Hiện trạng và xu hướng phát triển”, Tạp chí Đại học và Giáo dục Chuyên nghiệp (11), tr. 42 – 44, 1998
4 Thư viện Đại học Mỹ – một số cải cách chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo Tạp chí Khoa học-Khoa học Xã hội t.XV (4), tr. 1-6, 1999
5 Một số quan điểm về cán bộ thư viện và đào tạo cán bộ thư viện của các học giả Mỹ Thông báo khoa học Trường Đại học Văn hoá Hà Nội (8), tr. 41 – 45, 2002 
6 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu t­ư của dự án hiện đại hoá Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội Kỷ yếu Hội thảo Khoa học và Thực tiễn Hoạt động Thông tin – Thư viện,  Hà Nội. 2002 
7 Một số vấn đề về nội dung công nghệ thông tin  trong Chương trình đào tạo thư viện ở Mỹ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.  Kỷ yếu Hội thảo khoa học nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ thư viện – thông tin, Hà Nội, 2003
8 Một số yêu cầu và nội dung chính trong đào tạo, huấn luyện  cán bộ thư viện và người dùng tin,  Kỷ yếu Hội nghị khoa học Thông tin – Thư viện, Vinh, tr.28 – 33, 2004
9 Một số vấn đề về tổ chức quản lý thư viện đại học  Kỷ yếu Hội thảo Thông tin –Thư viện lần thứ 2, Hà Nội, 2004
10 Phục vụ xây dựng đại học điện tử tại Đại học Quốc gia Hà Nội: các giải pháp gắn kết hoạt động thông tin thư viện với hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập của cán bộ và sinh viên  Kỷ yếu Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ III,2005 
11 Đề xuất đổi mới thư viện đại học Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Thư viện Việt Nam: Hội nhập và Phát triển, Tp HCM, tr. 1 – 11, 2006
12 Quá trình xây dựng tiêu chuẩn hóa trong thư viện đại học Mỹ và một số hoạt động tiêu chuẩn hóa tại hệ thống thư viện đại học Việt Nam Kỷ yếu hội thảo Tăng cường công tác tiêu chuẩn trong hoạt động thông tin – thư viện,  Hà Nội, 2006
13 Vài nét về công tác tập huấn nghiệp vụ tại Liên hiệp Thư viện đại học khu vực Phía Bắc Kỷ yếu Hội thảo Nhu cầu tập huấn, bồi d­ưỡng nghiệp vụ thông tin – tư­ liệu, Hà Nội, tr.58 – 63, 2006
14 Phát triển hoạt động thông tin thư viện phục vụ nghiên cứu, đào tạo tại trường đại học giai đoạn hiện nay Kỷ yếu Hội thảo Xây dựng và phát triển nguồn học liệu phục vụ nghiên cứu và đào tạo giai đoạn hiện nay, Đà Lạt, tr. 5 – 13, 2007
15 Xây dựng và phát triển thư viện điện tử trong hệ thống thư viện đại học Việt Nam Kỷ yếu hội thảo khoa học Tiếp cận xây dựng thư viện số ở Việt Nam: Hiện trạng và vấn đề, Hà Nội, tr. 96 – 106, 2007
16 Xu hướng phát triển Thư viện đại học trên thế giới và quá trình đổi mới hoạt động tại Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN  Kỷ yếu Hội thảo Khoa học và Thực tiễn hoạt động Thông tin –Thư viện, Hà Nội, tr.2 – 9, 2007
17 Bước ngoặt 1876 của Thư viện đại học Mỹ, Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội, tháng 8 năm 2008, tr. 33 – 38, 2008
18 Những thuận lợi, khó khăn trong đào tạo sau đại học tại Khoa Thông tin – Thư viện, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động này Kỷ yếu Hội thảo Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học chuyên ngành khoa học thư viện đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, Hà Nội, 5 tr. 2008 
19 Những bài học kinh nghiệm rút ra từ lịch sử Thư viện Đại học Hoa Kỳ Tạp chí Thông tin và Tư liệu, số 3 năm 2009, tr. 8 – 12, 2009
20 Từ thực trạng đổi mới mô hình thư viện đại học Mỹ, suy nghĩ về xu hướng đổi mới tổ chức, quản lý thư viện đại học Việt Nam Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Đổi mới tổ chức, quản lý và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin – thư viện, Hà Nội, tr. 17 – 27, 2010
21 Suy nghĩ về đào tạo cán bộ thư viện nhân đọc Tiêu chuẩn cho thư viện đại học của Hiệp hội các Thư viện đại học và nghiên cứu của Mỹ Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Một chặng đường đào tạo và nghiên cứu khoa học thông tin – thư viện, Hà Nội, tr. 71 – 84, 2011
22 Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin điện tử nhu cầu của bạn đọc trong giai đoạn mới Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Khoa học và Thực tiễn hoạt động thông tin – thư viện lần thứ 3, Hà Nội, tr. 91 – 99, 2012
23 Thư viện đại học phục vụ nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ Kỷ yếu hội thảo Hoạt động thông tin – thư viện, Hà Nội, Viện hàn lâm KHVN, tr. 52 – 57, 2012
24 Đặc trưng xã hội hóa đại học và thư viện đại học ở Mỹ Kỷ yếu Hội thảo của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch “Xã hội hóa hoạt độngthư viện ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”, tr. 46 – 50, 2013
25 Chia sẻ nguồn lực thông tin trong thư viện và chính sách phát triển, truy cập tài nguyên số tại ĐHQGHN Kỷ yếu Hội thảo Chia sẻ nguồn lực thông tin điện tử trong hệ thống thư viện đại học và cao đẳng Việt Nam, tr. 5 – 13, 2013
26 Phần mềm quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở KOHA cho hệ thống thư viện Việt nam Tạp chí Thông tin và tư liệu, số 3, 2014, tr.12 – 18, 2014
Công trình viết chung
27 Từ kinh nghiệm của Thư viện đại học Mỹ – thử đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác thông tin – thư viện phục vụ cho ngành xã hội học ở Việt Nam  Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về Xã hội học “Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu xã hội học đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Hà Nội, tr. 464 – 485, 2001
28 Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động thông tin thư viện đại học  Tạp chí Thông tin và tư liệu, số 1, 2004, tr.2 – 6, 2004
29 Những đặc điểm chính của ngành thông tin – thư viện đầu thế kỷ 21 Kỷ yếu Hội thảo khoa học Ngành Thông tin – Thư viện trong xã hội thông tin, Hà Nội, tr. 232 – 237, 2006
30 Những tiêu chuẩn kiến thức thông tin trong giáo dục đại học Mỹ và các Chương trình đào tạo kỹ năng thông tin cho sinh viên tại Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN Kỷ yếu Hội thảo khoa học Ngành Thông tin – Thư viện trong xã hội thông tin, Hà Nội, tr. 92 – 99, 2006
31 Phát triển nguồn học liệu tại các tổ chức nghiên cứu, đào tạo hiện nay Tạp chí Thông tin Tư liệu, số 4, năm 2008, tr. 10-13, 2008
32 Các vấn đề về chính sách phát triển nguồn học liệu trực tuyến tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Phát triển và chia sẻ nguồn tài nguyên số trong các thư viện đại học và nghiên cứu, Hà Nội, tr. 66 – 82, 2009
33 DSPACE – Giải pháp tạo lập, lưu trữ và phổ biến tài nguyên điện tử cho các thư viện ở Việt Nam Kỷ yếu Hội thảo khoa học Xây dựng và chia sẻ nguồn lực thông tin địa phương dạng số phục vụ bảo tồn di sản và phát triển kinh tế – xã hội, tr. 100 – 107, 2011
34 Học liệu mở và hướng phát triển tài nguyên số tại các thư viện đại học Việt Nam Kỷ yếu Hội thảo khoa học 50 năm đào tạo nguồn nhân lực thông tin – thư viện, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, tr. 206 – 216, 2011
35 Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội 15 năm xây dựng và phát triển, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Khoa học và Thực tiễn hoạt động thông tin – thư viện lần thứ 3, Hà Nội, tr. 9 – 15, 2012
36 Phát triển tài nguyên số trong các thư viện đại học Việt Nam Kỷ yếu Hội thảo Giải pháp xây dựng, quản lý, khai thác và xuất bản nguồn tài nguyên thông tin số – Thực tiễn triển khai tại Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế. Nha Trang, tr. 1- 11, 2015
STT Tiêu đề Thông tin xuất bản
Tiếng Anh
Công trình viết riêng
1 Distance and Multimedia Education in Vietnam Report of the Conference on Distance and Multimedia Education in Asean University Network, Phuket, Thailand. 12p, 1997
2 Automating Vietnam’s Academic Libraries: The Example of Vietnam National University Asian Library Vol. 7 pp. 190-195,1998
3 New Opportunities with Technology at the Vietnam National University, Hanoi Proceding of International Workshop IT and Global Digital Library Development, Taiwan. pp 301 – 303,1999
4 One Door to the E-knowledge World Paper to Microsoft VN for VNU Public Reading Computer Room. 9p, 2002
5 Possibilities and Solutions for Information Resource Sharing in Vietnam Proceding of Harvard – Yenching Program’s Workshop The Role of Library Resources and Services in Higher Education in Vietnam during the Next Ten Years, Hanoi. 7p, 2004
6 The Status of Library Quality Assurance in the Library and Information Center (LIC), Vietnam National University (VNU) Paper at the 2nd AUNILO Meeting, Penang, Malaixia, 5p, 2005
7 Improving Knowledge Management at the Library and Information Center, Vietnam National University, Hanoi. Paper at the 4th Meeting of AUNILO Commitee, Bangkok, Thailand, 4 p, 2007
8 The Digitization Activities of Academic Libraries in Vietnam  PNC Annual Conference and Joint Meetings, Hanoi, 5 p, 2008
9 Consolidated Institutional Repository of Vietnam National Universities Paper at the 7th Meeting of AUNILO Commitee, Manila, Philippines, 5p, 2011 
10 Innovation Management: Vietnam Perspectives Paper at the Workshop of IATUL- Innovation Management workshop: What’Now & What’Next, Bangkok, Thailand, 5p, 2012
Công trình viết chung
11 A Model of Automating the Library and Information Services at the Vietnam National University, Hanoi, Proceding of 10th International Conference New Information Technology Global Digital Library, Hanoi. Pp 185 – 192, 1998
12 IT Infrastructure and Library Services of Vienam National Library, Hanoi, Paper at the Conference on Asean University Network (AUN) Inter – Library Online, Manila, Philippines. Pp 301 – 303, 2002
13 Innovating Library and Information Activities to Improve the Quality of Training and Science Research Proceding of Hanoi Forum on Higher Education in the 21st Century, Hanoi, pp. 150 – 161, 2006

* Thông tin xuất bản: tạp chí, số, thời gian xuất bản; hoặc tên hội thảo, thời gian tổ chức.

3.3. Tổng số chương trình, đề tài nghiên cứu (phân theo cấp quản lí) đã thực hiện: 03

1 Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động trung tâm thông tin – thư viện đại học. Đề tài NCKH cấp ĐHQGHN. 123tr, 2004/2005
2 Nghiên cứu, thiết kế mô hình và xây dựng thử nghiệm nguồn học liệu trực tuyến phục vụ đào tạo chất lượng cao cho một số ngành, chuyên ngành tại Đại học Quốc gia Hà Nội Đề án cấp Đại học Quốc gia Hà Nội. 241 tr, 2008/2009 
3 Xây dựng cơ sở dữ liệu thư mục và tóm tắt công trình khoa học ĐHQGHN (2006 -2010) Đề án cấp Đại học Quốc gia Hà Nội. 550 tr, 2010/2011

 

 1. Các giải thưởng khoa học
STT Giải thưởng Đơn vị trao thưởng Thời gian
1 Giải thưởng Phạm Thận Duật Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam 2006